صعود تاریخی سهام شرکت های اسلحه سازی

به دنبال اعلام دولت آلمان برای اختصاص صد میلیارد یورو برای سرمایه گذاری های نظامی از بودجه سهام شرکت های اسلحه سازی دوشنبه ۲۸ فوریه سر به فلک کشید. به گزارش خبرگزاری آلمان سهام شرکت آلمانی راین متال با افزایش ۲۵ درصدی به قله جدید ۱۳۳.۵۰ یورو رسید. سهام شرکت چند ملیتی هنسولیت که مقر آن در آلمان است با افزایش ۵۰ درصدی به ۲۱.۷۵ یورو رسید. سهام شرکت آلمانی تیسن کروپ رشد ۸ درصدی را تجربه کرد و سهام شرکت چند ملیتی بی ای ئی در بورس لندن هم افرایش ۱۴ درصدی و سهام شرکت چند ملیتی تالس رشد ۱۳ درصدی داشتند.

صعود تاریخی سهام شرکت های اسلحه سازی
به دنبال اعلام دولت آلمان برای اختصاص صد میلیارد یورو برای سرمایه گذاری های نظامی از بودجه سهام شرکت های اسلحه سازی دوشنبه ۲۸ فوریه سر به فلک کشید.
به گزارش خبرگزاری آلمان سهام شرکت آلمانی راین متال با افزایش ۲۵ درصدی به قله جدید ۱۳۳.۵۰ یورو رسید.
سهام شرکت چند ملیتی هنسولیت که مقر آن در آلمان است با افزایش ۵۰ درصدی به ۲۱.۷۵ یورو رسید.
سهام شرکت آلمانی تیسن کروپ رشد ۸ درصدی را تجربه کرد و سهام شرکت چند ملیتی بی ای ئی در بورس لندن هم افرایش ۱۴ درصدی و سهام شرکت چند ملیتی تالس رشد ۱۳ درصدی داشتند.